Vidareutbildning

Utbildningen bygger vidare på den erfarenhet och kunskap som utvecklats hos enskilda bibliodramautövare, speciellt i Sverige men också genom inspiration från det europeiska bibliodramanätverket. Utbildningen vänder sig till Dig som genomgått Grundkurs Bibliodrama eller har en längre erfarenhet av att arbeta med Bibliodrama.

Utbildningens syfte och mål

Vi arbetar utifrån de mål och riktlinjer för utbildning som det europeiska bibliodramanätverket antagit

Vidareutbildningens syfte är:
Att ge erfarenhet av processorienterat Bibliodrama och kollegial handledning
Att ge kunskaper och färdigheter att leda längre bibliodramaprocesser.
Att fördjupa förståelsen för hur den personliga livserfarenheten bidrar till arbetet liksom det som också kan störa.
Att främja och ge förståelse för bibliodramaarbete i olika sammanhang, inte minst utifrån kontakter i Europa.
Att förstå sambandet mellan bibliodrama, aktualisering och teologi.

Kursinnehåll och upplägg
Utgångspunkten är att kursdeltagaren har erfarenheter av att leda Bibliodrama. Utbildningen vill fördjupa, stärka kunskaper, färdigheter, social och personlig kompetens. I delkurserna bearbetas den egna livsresans betydelse för ledarskapet i Bibliodrama och särskilt den religiösa socialisationshistorien.

Viktiga teman
är bl a gudsbilder, människosyn, symboler, myter, och dess betydelse för kulturell och religiös
mångfald.

Deltagarna övar att leda andra i Bibliodrama, i både förberedda och spontana situationer.

Deltagarna tränas att uppmärksamma skeenden och att reflektera och agera under processers gång samt hantera kriser och konflikter, både praktiskt och teoretiskt.

Deltagarna planerar och genomför egna bibliodramaprocesser mellan kurstillfällena liksom har tillgång till kollegial handledning i mindre, regionala grupper och tränar den egna reflektionsförmågan genom att verbalisera och dela erfarenheter tillika även formulera detta i skrift.

Kursen vill också stimulera utvecklingen av personliga bibliodramakoncept och nydanande experiment i både kända liksom outforskade fält.

Utbildningens omfattning
Utbildningen löper över ett år för dem som deltagit i Läskurs Bibliodrama våren 2021 liksom för dem som inte
deltagit då, så tillkommer läsning och bearbetning av motsvarande läskurs för fullbordad utbildning. Detta kan
ske både före, under och efter kursen.
2022
18 sept, kl 17 – 21 – Digitalt via Zoom
11 – 13 nov (fre kl 18 – sö kl 15)

2023
19 – 22 jan (to kl 9 – sö kl 15) Internat
16 – 18 mars (to kl 9 – lö kl 15) Internat
1 – 3 juni (to kl 9 – lö kl 15) Internat

Examination i samband med Europeiska Bibliodramanätverkets konferens, EBN Troligen i Italien i slutet av sommaren 2023, exakt tidpunkt ej fastställd ännu) Internat

Kursen innebär dessutom genomförande av egen ledning av ett längre Bibliodrama (minst två dagar) samt handledning i mindre grupp och skriftliga uppgifter (se nedan)

Examination, litteratur och uppgifter
Vid avslutad kurs utfärdas diplom för genomförd utbildning av kursanordnaren.
Genomförd utbildning innebär: Fullständig närvaro i alla delmoment (vid frånvaro kommer ersättningstillfällen anvisas av kursledningen), skriftliga litteraturredovisningar, dokumentation av genomförd bibliodramaprocess inkl. genomgång/analys, dokumentation av grupphandledning, reflektion samt en enskild fördjupningsuppgift där kursdeltagaren skriftligt redovisar insikt och förståelse för Bibliodrama som process.

Litteratur som förutsätts ha lästs innan kursstart;
• ”Bibliodrama som process – leda och handleda”, Brandhorst, Fallner, Warns.
• ”Personlig livstolkning och religiös tradition”, Björn Wiedel, Verbum. Uddevalla 1999
• ”Positiv ångest. hos individen, gruppen och organisationen : ett organisationspsykologiskt perspektiv”.. Moxnes. 2001, Natur & Kultur
Kurslitteraturen ovan samt ytterligare texter/litteratur presenteras under kursen.

Kursledning
Lotta Geisler, handledare, dipl.uttryckande konstterapeut & diplomerad bibliodramaledare

Lars-Gunnar Skogar, sjukhuspastor & diplomerad bibliodramaledare

Båda har genomgått grundkurs och kvalificerad ledarutbildning i Bibliodrama, Hamburg, Tyskland och har sedan 2005 varit ledare för Grundkurs Bibliodrama (hittills sex grundkurser och en vidareutbildning samt för en
internationell/europeisk Grundkurs inkl.kontinuerlig bilateralhandledning.)
De medverkar och deltar aktivt i både bibliodramasällskapet i Sverige och i det europeiska bibliodramanätverket. (EBN).

Mer information finns på
www.bibliodrama.se
www.bibliodrama-ebn.eu

www.bibliodramainstitutet.se

Kurskostnad
15000 + moms (hela kursen) exkl kost och logi liksom kostnader för examinationstillfället i samband med den
europeiska bibliodramanätverkets konferens i ett europeiskt land, troligen Italien

Kursplatser
Vasastan/nära Odenplan, Stockholm förutom våren 2023 då utbildningen förläggs till internat. Plats meddelas
senare liksom examinationskurstillfället.

Frågor
lotta.geisler@gmail.com, Tfn; 0707614049
lars-gunnar@skogar.nu, Tfn; 070-2597121

Ansökan
Löpande antagning, dock senast före midsommar 2022. Bekräftelse skickas när tillräckligt många antagits för
kursens genomförande. Kursen genomförs i en sluten utbildningsgrupp och när kursdeltagaren accepterat antagning är den bindande.

Ansökan skickas till: lotta.geisler@gmail.com
Märk mail; Vidareutbildning bibliodramaledare
Vidareutbildning 2022-2023 Bibliodramaledare

Samverkan

Vidareutbildning Bibliodramaledare sker i samverkan med Studieförbunden Bilda, Sensus, Bibliodramasällskapet i Sverige  samt bibliodramainstitutet.

Här kan du ladda ner foldern!