Ny Grundkurs Bibliodrama i höst 2022

Grundkurs i Bibliodrama
Start hösten 2022 Grundkurs i Bibliodrama

Vi hoppas kunna få igång den sjunde grundkursen i Bibliodrama.
Bibliodrama har främst sina rötter i Tyskland. Vi arbetar utifrån de mål och riktlinjer för utbildning som det Europeiska Bibliodramanätverket antagit.

Vad är Bibliodrama?

Bibliodrama kan beskrivas på många sätt och har många användningsområden, inte minst i religionspedagogiska
sammanhang. Läs mer på www.bibliodrama.se

Bibliodrama är en sorts rollspel, där spelets roller uppstår ur den bibliska texten. Människor, platser, religiösa fenomen och även ovanliga roller kan stiga fram och få röst. Pedagogiska, dramatiska, estetiska, själavårdande och kroppsliga ansatser blir till en helhet i Bibliodrama som kan bindas samman och föra till både fördjupad kunskap och intresse samt intensiv religiös erfarenhet. Bibliodrama lever av experiment. Bibliska texter och teman möter den aktuella verkligheten i kyrka och samhälle och sätter den i relation till deltagarnas egen erfarenhet och livshistoria. Bibliodrama blir ett levande möte mellan individen, gruppen som helhet och texten. Den religiösa traditionen förs därmed vidare i ett växelspel mellan kreativt iscensättande och ansvarstagande reflexion. Bibliodrama kan anpassas till olika målgrupper och åldrar.

Bibliodrama som arbetsform genererar ett förhållningssätt och en mångfald av metoder vilket också har betydelse
för utveckling och kreativitet inom många andra områden. Bibliodrama genomförs med fördel i grupper där deltagarna har olika bakgrund och erfarenhet. Bibliodrama kan beskrivas som ett möte med den bibliska texten – en förståelse med kropp och själ, med hjärta och förstånd.

Utbildningens mål
Grundutbildningen vill ge;
• grundläggande erfarenhet av Bibliodrama
• kunskap om Bibliodramas historia och sammanhang
• träning i ledarskapet, praktiskt och teoretiskt
• en processorienterad pedagogik där texten tillsammans med den enskildes möte och gruppens möte
står i centrum. Med text menas främst olika bibeltexter.

Målgrupp
Grundutbildningen vänder sig till pedagoger av olika slag och med olika bakgrund i kyrka och samhälle. Med pedagoger menar vi den som i sitt sammanhang har en pedagogisk uppgift;
• inom kyrka och samfund (t ex diakoner, församlingspedagoger, teologer, själavårdare och utbildare) men också
• pedagoger i andra sammanhang i samhället (t ex lärare, folkbildare, fritidsledare eller andra socialpedagogiska yrkesgrupper som arbetar med religion, interkulturella frågor, livskunskap och liknande).
• pedagoger med konstnärlig och estetisk inriktning (t ex dramapedagoger, kulturarbetare etc).

KursuppläggningI delkurserna arbetar vi med bibliodrama på olika sätt, där olika moment följs upp och bearbetas. Varje deltagare kommer att få förbereda och genomföra bibliodrama i utbildningsgruppen. Under utbildningen arbetar vi med olika texter i huvudsak ur Gamla och Nya testamentet. Gruppdeltagarna skriver protokoll, gör processgenomgångar och för egen dagbok. En viktig del är upplevelsen, erfarenheten och reflektionen kring grupprocessen och den egna ledarrollen. Externa lärare/föreläsare medverkar kring olika teman vid enstaka tillfällen.

Antagningskrav:
Pedagogisk, teologisk, social/diakonal grundutbildning eller kombination av dessa eller likvärdig erfarenhet
Erfarenhet av att leda grupper och viss förtrogenhet med din egen pedagogroll och dess möjligheter och svårigheter Viss erfarenhet av bibliodrama, gärna en kurs eller flera.
Varje sökande kallas till en personlig intervju. Om kursen blir fulltecknad har ett tidigare ansökningsdatum företräde.
Erbjuden plats bekräftas av deltagaren.

Utbildningens omfattning:
Utbildningen är en deltidsutbildning, möjlig att kombinera med arbete och löper över två år. Den sker i en sluten
utbildningsgrupp med två kursledare. Antagen plats är bindande för hela utbildningstiden. Kurstillfällena innebär också kvällspass.

2022 14 – 17 sept (ons kl 18 – lö kl 15)
9 – 11 nov (ons kl 18 – fre kl 15)

2023 18 – 21 jan (ons kl 18 – lö kl 12) Internat
15 – 17 mars (ons kl 18 – fre kl 15) Internat
31/5 –2/6 (ons 18– fre 15) Internat
14 – 16 sept (to kl 18 – lö kl 15)
15 – 18 nov (ons kl 18 – lö kl 15)

2024 17-20 jan (ons kl 18 – lö kl 15)
14 – 16 mars (to kl 18 – lö kl 15)
29 maj – 1 juni (ons kl 18 – lö kl 15)

Kursledning:
Lotta Geisler, dipl uttryckande konstterapeut, handledare och diplomerad bibliodramaledare
Lars-Gunnar Skogar, sjukhuspastor och diplomerad bibliodramaledare

Båda har genomgått kvalificerad ledarutbildning i Bibliodrama i Tyskland. De har också medverkat i bildandet av det europeiska bibliodramanätverket och det svenska bibliodramasällskapet. Som lärare och ledare har båda tillsammans genomfört sex grundkurser sen 2005, en vidareutbildning, en europeisk intensiv grundkurs och våren 21 en läskurs som är början på vidareutbildningen för dem som deltog.

Examination
Under utbildningen ska varje deltagare, förutom deltagande i delkurserna och genomförande av förelagda uppgifter,
genomföra bibliodramatisk praktik (kortare eller längre bibliodramatiska element) i självvalda sammanhang.
Utbildningen avslutas med muntlig presentation tillika ett skriftligt arbete som ska bestå av dels en praktikrapport
innehållande planering, genomförande och reflektion samt en självvald fördjupningsuppgift.
Vid avslutad kurs utfärdas kursintyg.

Litteratur:
”Handbok i bibliodrama. När ord möter liv”,
Red: Hellsing, Myhrberg, Walldén, Ydreborg.
Argument förlag 2014

”Bibliodrama som process”,
Brandhorst, Fallner, Warns 2013

”Bibliodrama – läsa Bibeln med hela kroppen”
MiF 2003:6

”Bibliodrama och uttryckande konstterapi – samma andas barn” Geisler 2003

”Scripture Windows – Towards a practice of Bibliodrama”,
Peter A Pitzele, Los Angeles 1998

“Personlig livstolkning och religiös tradition”,
Wiedel, Verbum 1999

Ytterligare litteratur tillkommer under kursens gång.

Kursplats:
Storstockholm (exakt plats meddelas senare)

Våren 2023 är de tre kurstillfällena kommer förläggas på internat

Kurskostnad:
10500 + moms/termin. Tre terminer. Kost och logi tillkommer.

Frågor:
Lotta Geisler 0707614049, Lotta.geisler@gmail.com
Lars-Gunnar Skogar 0702597121, Lars-gunnar@skogar.nu

För information och anmälan, e-mail: Lotta.Geisler(at)gmail.com

Ansökan skickas till:
Lotta.geisler@gmail.com
Namnge mailet: Ansökan Grundkurs Bibliodrama 2022-2024
Löpande antagning i mån av plats, fram till kursstart.
Dock beslutas och meddelas före sommaren 2022 huruvida kursen blir möjlig att genomföra.

Bifoga följande uppgifter till ansökan:
Namn, Adress, E-post, Telefon
Utbildning, Nuvarande sysselsättning, Ge en kort bakgrund
om dig själv, din ålder och något om din livsresa
Beskriv din erfarenhet av Bibliodrama

Ladda ner pdf med mer information:
Folder Bibliodrama Grundkurs 2022-2024

Folder

Samarbete med Bilda, Sensus, Bibliodramasällskapet i Sverige samt Bibliodramainstitutet https://www.bibliodramainstitutet.se/