Bakgrund

Bibliodramat som uttrycksmedel har sina rötter långt tillbaka i den kyrkliga dramakonsten. Som modern företeelse tillkom det i mitten av sjuttiotalet och utgör i dag ett samlingsnamn för en mängd olika metoder att närma sig en bibeltext med hjälp av skapande metoder. Arbetssättet befinner sig fortfarande i en kreativ och experimentell fas. I stora drag kan man skilja mellan den terapeutiska och den pedagogiska inriktningen av bibliodrama. En stark tradition av bibliodrama finns bland annat i Tyskland, Finland och numera även i Sverige. Ett europeiskt nätverk, Europeiska Bibliodramanätverket, bildades 2004, till vilket även Sverige, Danmark och Finland är anslutna.

I artikeln Bibliodramats väg till Sverige av Birgitta Walldén beskrivs kortfattat de olika företeelser som i mitten av 1970-talet samverkade till att skapa förutsättningar för bibliodramats uppkomst. Några av bibliodramats förgrundsgestalter i Tyskland och USA presenteras. Artikeln ger därefter en kort historisk överblick över bibliodramats spridning i Sverige och en presentation av de personer och institutioner som medverkat i denna process. Artikeln belyser också den europeiska samarbetsprocessen kring bibliodrama inom projektet Europeiskt partnerskap för lärande (2001-2004) som resulterat i programförklaringen Bibliodrama-Charta samt gemensamma riktlinjer för bibliodramaledarutbildningar.

>>Läs Bibliodramats väg till Sverige