Välkommen!

Bibliodrama använder olika kreativa uttryckssätt som tex rollspel, improvisationer, musik, måleri och samtal i grupp för att ge deltagarna möjlighet att känna igen sig i de människor, miljöer och händelser som texten handlar om.

Ordet biblio (bok) visar på att metoden utgår ifrån en text.

Ofta är texten hämtad från Bibeln, men även andra existentiella texter, sagor och poesi används inom bibliodrama. Ordet drama visar på att den egna livsberättelsen möter texten.

På hemsidan hittar du verktyg, du hittar mera information, du kan läsa rapporter och möta människor som använder bibliodrama som en del av livet.

Bilden är från Bibliodramadagarna i Bromma, Oktober 2021, 11-års jubileum.
Under menyn: Rapporter hittar du mera om festen!

Nyheter

Hemsidan fylls på med jämna mellanrum, ganska ofta. Den ger en samlad bild över var och vad som erbjuds.

 • NYTT! Stadgarna för Bibliodramasällskapet ligger under menyn Om bibliodramasällskapet – medlem.
 • Nytt! Under arrangemang -kurser finner ni många nyinlagda detaljer. tex våra kurser( grundkurs, vidareutbildning och Bibliodrama ledarutbildning)
 • Nytt! kalendarium- Sverige fylls det på nya arrangemang.

Verksamhetsplan för Bibliodramasällskapet i Sverige 2021-2022

Prioriterat arbete kommande år är både kontinuerligt och långsiktigt.

Kontinuerligt arbete

 • -Utökade Insatser för medlemsrekrytering och medlemsvård.
 • -Information till medlemmarna genom medlemsbrev
 • -Information till intresserade och medlemmar genom hemsidan bibliodrama.se, Facebook och Instagram.

Samverkan

 • Uppmuntra medlemmar till
 • -att delta i Bibliodrama-arrangemang och Bibliodramautbildningar
 • -att dela erfarenheter på hemsidan bibliodrama.se, Facebook och Instagram
 • -att använda och informera om Handbok i bibliodrama
 • -att möjliggöra internationell medverkan och tolkning vid Svenska konferenser
 • med Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan m.fl.
 • med studieförbunden Bilda och Sensus utifrån vårt samverkansavtal. 
 • med folkhögskolor

 • Vi vill uppmuntra till Bibliologens utveckling och stötta utbildning av bibliologledare i Sverige.
 • Öka vår närvaro på de digitala plattformarna hemsidan bibliodrama.se, Facebook,
 • Instagram med nya artiklar och fortlöpande dokumentation av erfarenheter från det
 • Bibliodramaarbete som bedrivs i olika delar av landet och på olika håll i Europa.
 • Vidareutveckla Bibliodrama i digitala medier genom att erbjuda nätbaserade
 • -Bibliodrama över kortare och längre tid, planering, handledning, processgenomgång
 • samt utveckla nya former för bibliodramats gestaltning i vår tid.
 • Långsiktigt utvecklingsarbete
 • -Vidareutveckla Bibliodrama som ett redskap för dialog inom olika områden, till exempel
 • interreligiös dialog, konfirmandarbete, pilgrimsvandring, katekumenatet, frälsarkransen,
 • bibelfigurer, integrationsarbete i församlingar, genom utbyte med kultursektorn, resor
 • med Bibliodrama samt att skapa möjligheter att erbjuda Bibliodrama för personer med
 • olika funktionsnedsättningar.
 • I samband med Svenska Bibelsällskapets nyöversättning av NT vill vi utforska hur
 • Bibliodrama skulle kunna bidra till intresse för Bibelns texter.
 • Söka bidrag till Bibliodramasällskapets verksamhet, i första hand till projekt.

Tagit vid årsmötet 2021

Europeiska intensivkurs

Europeiska intensivkurs
Det blir en grundutbildning i sommar, med deltagare från hela Europa.
Svenskar kan förstås delta!För dem som vill har redskap att arbeta med texter, språk och kreativa metoder är det en metodutbildning, där bibliodramats arbetssätt blir applicerbart i internationella sammanhang och också i våra egna sammanhang. Många arbetar ju med människor där det talade ordet kan vara en utmaning, men där orden kan kommuniceras på fler sätt. Inte minst alla som försöker skapa möten för nyanlända osv.

Klicka här för att läsa mer!

Samarbete med studieförbunden

Du som anordnar Bibliodrama – gör det i samverkan med studieförbunden Bilda eller Sensus
Det är ett sätt att uppmärksamma dem på att Bibliodrama görs i stora delar av Sverige, både i verkliga livet och digitalt. Dessutom kan de hjälpa dig med att marknadsföra ditt arrangemang, samt hantera anmälningarna.
Lägg också in dina arrangemang på Bibliodramasällskapets forum.
På det sättet kan vi sprida våra bibliodrama arrangemang över bredden och tvärsen.