Bibliodrama och rollteorin

En tentativ, icke empirisk, studie av Bibliodrama utifrån Hjalmar Sundéns rollteori och Nils G Holms integrerade rollteori

Magnus Myrberg

Bibliodrama och rollteorin är en C-uppsats i Religionspsykologi C2, 10 p, vid Uppsala universitet med professor Owe Wikström som handledare. Uppsatsen syftar till en tentativ, icke empirisk, förståelse av det arbetssätt för bibel- och livstolkning som kallas Bibliodrama. Rollteorin har använts som huvudsaklig teoretisk infallsvinkel för att söka denna kunskap, och analysen har skett med både Hjalmar Sundéns begreppsapparat och Nils G Holms vidareutveckling av teorin. Uppsatsens syfte och teoretiska utgångspunkt har lett till följande problemformulering: Hur kan rollteorin bidra till förståelsen av Bibliodrama?Denna övergripande fråga har brutits ned till analysfrågor uppbyggda kring centrala rollteoretiska begrepp utifrån vilka diskussionen har förts.

Magnus Myrberg, Uppsala, är utbildad bibliodramaledare (2005/2007), teolog, fil kand i idé- och lärdomshistoria och studerar på ämneslärarprogrammet.

>>Läs artikeln Magnus Myrberg, Bibliodrama och rollteorin

Fördjupningsartikel till Handbok i bibliodrama. När ord möter liv.
Argument förlag, www.argument.se