Vad är bibliolog?

Bibliolog är en metod för församlingen i en kyrka, en ungdomsgrupp eller en skolklass att gemensamt upptäcka och uppleva en biblisk berättelse. Deltagarna lever sig in i de bibliska gestalternas personligheter. I dessa roller fyller de i de ”mellanrum”, som finns i texten, med egna upplevelser och idéer. När vår livshistoria och den bibliska historien vävs samman, blir textens ord levande och igenkännliga för oss.

Bibliolog i gudstjänstenSONY DSC
Det finns ett stort intresse för att använda Bibliolog inom gudstjänstens ramar. Den ger en möjlighet
att predika tillsammans med hela församlingen, utan att man lämnar textens sammanhang. – Alla i församlingen förblir på sina platser, ingen känner sig tvingad att ta aktiv del i det som sker, men alla blir erbjudna att använda den bibliska texten på ett personligt sätt. I kontakt med den egna livshistorien kan man få nya personliga erfarenheter utifrån texten. Bibliolog kan äga rum istället för predikan eller i anslutning till en kort predikan.

Bibliolog och bibliodrama
Bibliolog är släkt med bibliodrama:
Båda utgår från, att man genom att gå in i de bibliska berättelserna kan uppleva, att Bibelns texter öppnar sig mot ett rum där man får tillfälle att identifiera sig med personerna och händelserna i texten. Också metodiskt finns det många likheter, så att bibliolog till och med kan betecknas som bibliodrama i litet format.

Men det finns också karakteristiska  olikheter:
De personliga erfarenheterna av texten är mer begränsade i bibliolog än i bibliodrama och stannar kanske för det mesta i deltagarens egen upplevelse. Bibliolog fordrar inte så mycket förberedelse som bibliodrama, som måste kunna gå in i de inre processerna i en grupp. Metodiskt är bibliolog tydligt ledarcentrerad och har mer tydliga direktiv. På grund av detta, men också på grund av den korta tiden (15 – 30 minuter) är den mer flexibel och man kan därför använda den i många olika sammanhang.

Varifrån kommer bibliolog?
Peter Pitzele från USA är den som började med bibliolog. Han är fil dr från Harvarduniversitetet, litteraturlärare, som också har sysslat med improvisationsteater och psykodrama och har lärt ut bibliodrama i olika sammanhang.  Peter Pitzele har sina rötter i judendomen och menar att bibliolog som metod påminner om rabbinernas utläggningar av bibelns texter i Midrasch. Torans texter tolkas där på ett kreativt sätt, som innebär att man fyller i de ”mellanrum” (”Zwischenräume”, ”gaps”), som finns mellan orden i Bibelns texter. Detta liknar tillvägagångssättet i bibliologmetoden.

(Sammanfattning på svenska av Anna-Karin Elfstrand. Se gärna www.bibliolog.de)

Madeleine Dahl, präst i Skara stift, har själv erfarenhet av bibliologmetoden, som hon beskriver så här:

Bibliolog är en metod att läsa Bibeln som vuxit fram ur den judisk-kristna dialogen. Den har utvecklats av Peter Pitzele, som själv är av judisk härkomst och av hans fru Susan, som är kristen. Metoden bygger på den inom judendomen viktiga utgångspunkten om skriftläsning som den lilla berättelsens (den enskilda människans) möte med den Stora berättelsen (Bibelordet). Inom bibliolog talar man om den svarta och den vita elden i texten. Den svarta elden utgörs av den faktiska tryckta texten (de svarta bokstäverna), medan den vita elden är det som finns mellan raderna, dvs det som finns inom var och en som läser texten. Bibliolog handlar om att hitta den vita elden i texten och på så sätt skapa en mötesplats för den lilla och den Stora berättelsen.

Metoden är väldigt enkel och går kortfattat ut på att ledaren (the facilitator) introducerar bibeltexten genom att på ett fantasieggande sätt beskriva dess historiska och närkontextuella sammanhang. Därefter läses texten rakt upp och ner och vid valda tillfällen bjuds de sittande deltagarna in till att gå in i rollen av en person som uttalat eller outtalat (till exempel många kvinnor) förekommer i texten. Inbjudningen sker genom en fråga som besvaras i jagform. Ledaren upprepar sedan detta svar (echo) och ställer sedan ev följdfrågor (interviewing). När texten lästs återgår bibelberättelsens personer till boken och deltagarna till rummet (de-roling). Bibliologen kan sedan följas av till exempel samtal i mindre grupper, tystnad, eller en kortare reflektion kring texten.

Bibliolog är användbar i mindre såväl som i större sammanhang och fungerar i allt från barngrupper till konfirmationsundervisning och predikan. Tidsåtgången varierar från cirka en kvart och uppåt beroende på textval och grupp.

(Målning av Albertus Pictor – Judaskyssen i Getsemane – från Yttergrans kyrka.  Bilden är hämtad från boken Väggarna talar – Albertus Pictors kyrkor  (Sensus/Ordbruket 2009) – Foto: Hans Hartman)