Stadgar

Stadgar för Bibliodramasällskapet i Sverige

§ 1
Bibliodramasällskapet i Sverige är en sammanslutning av bibliodramaintresserade som vill främja Bibliodrama i Sverige. Sällskapet har sin
grund i det nätverk som finns kring Bibliodrama i Sverige.


§ 2
Bibliodramasällskapets syfte är att :
a) utgöra en öppen ekumenisk plattform där bibliodramaintresserade i
Sverige kan samarbeta, utbyta information och vidareutveckla sin
kompetens inom bibliodramaområdet;
b) genom aktiviteter och engagemang från medlemmarnas sida verka för
att skapa intresse för, sprida kunskap om och främja tillämpning och
vidareutveckling av Bibliodrama i Sverige;
c) utveckla kontakter med bibliodramaorganisationer och
biblio-dramaintresserade i andra länder, främst i Europa.
d) arbeta enligt Europeiska Bibliodramanätverkets mål, Bibliodrama
Charta.


§ 3
Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem (5)
ledamöter, som väljs för två år, samt två (2) ersättare, som väljs för ett år.
Tre ordinarie (3) ledamöter väljs vartannat år och två (2) vartannat år, så
kallat omlott.
Styrelsen konstituerar sig själv med de funktioner den behöver, till
exempel ordförande, kassör och sekreterare.
Styrelsen sammanträder då ordförande eller minst två ledamöter så begär.
Vid lika röstetal under sammanträde avgör ordförandes röst.
Styrelsen förbereder sällskapets årsmöte och övriga möten.
Styrelsen för räkenskaper samt medlemsregister.
Ordförande och kassör tecknar firma var för sig för sällskapet.


§ 4
Årsmötet väljer två (2) revisorer samt en (1) revisorsersättare för ett år.


§ 5
Årsmötet väljer valberedning om två (2) personer för ett år.


§ 6
Räkenskaps- och verksamhetsår omfattar tiden från 1 september till 31
augusti året därpå.


§ 7
Årsmöte hålls varje år före december månads utgång. Till årsmöte skall
kallas 30 dagar före årsmötet.
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda före den 1 oktober.


§ 8
Medlemsavgift fastställs av årsmötet och gäller räkenskaps- och verksamhetsår.


§ 9
Utöver årsmötet bör styrelsen arrangera andra möten som styrelsen
finner lämpliga.


§ 10
Vid omröstning har varje betalande medlem en röst. Röst kan ej
överlåtas. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Val avgörs med enkel
majoritet. Alla omröstningar sker öppet. Vid val av styrelse kan dock
sluten omröstning begäras.


§ 11
Dagordning vid årsmöte:

Mötets öppnande

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringspersoner

Fastställande av dagordning

Mötets behöriga utlysande

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av:
a) fem styrelseledamöter för två år (tre ett år, två det andra året)
b) två suppleanter för ett år
c) två revisorer för ett år samt en revisorsuppleant för ett år
d) valberedning om två personer

Behandling av inkomna motioner

Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret

Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret

Övriga frågor som årsmötet beslutar ta upp

Årsmötets avslutning

§ 12
Ändringar av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Ändringsförslag
ska vara styrelsen tillhanda före utgången av verksamhetsåret.

§ 13
Upplösning av Bibliodramasällskapet i Sverige kan endast ske genom
omröstning vid årsmötet och fordrar tre fjärdedels majoritet. Förslag till
upplösning ska vara styrelsen till handa före verksamhetsårets slut.
Vid upplösning tillfaller Bibliodramasällskapets tillgångar det eller de
ändamål som årsmötet beslutar.

Stadgar för Bibliodramasällskapet i Sverige

Antagna vid urtima möte 2010-12-02, Utbildningscentrum Lidingö
Reviderade vid årsmöte
2011-12-01
2012-11-22
2021-11-15