Bibliodrama som Bibelns koinonia

Birgitta Walldén

(Artikeln har publicerats i Religionspedagogisk tidskrift nr 19 hösten 2009)

Bibliodrama är en bibelupplevelsemetod som sprider sig i Sverige mer och mer. Bibliodrama uppstod i Tyskland och USA på 1970-talet och fördes till Sverige i början av 1990-talet av enskilda personer som varit på besök i Bad Segeberg, då ett centrum för bibliodrama i norra Tyskland. En av bibliodramats föregångare, professor Gerhard Marcel Martin, beskriver bibliodrama som ”en experimentell och textorienterad metod att studera Bibelns texter. Processen, som till sin karaktär är öppen och utan givna svar, äger rum i en grupp av människor som genom sitt arbete lär sig knyta samman sina egna erfarenheter med de erfarenheter, personligheter och sammanhang som finns inbäddade i de bibliska texterna.” Bibliodrama utgör en form av lärande i smågrupp som i högsta grad aktualiserar religionspedagogikens frågor om pedagogiska förhållningssätt, människosyn, kunskapssyn och teologi.

En ny värld
Första gången jag mötte bibliodrama var i min utbildning till psykodramatiker vid Uppsala Psykodramainstitut. Psykodrama i sig hade öppnat en ny värld med ett helhetstänkande för lärande i smågrupp som jag tyckte rymde allt – kropp, aktion, drama, improvisation, lek, anknytningen till den egna livsberättelsen, ett tillåtande gruppklimat, befriande känsloutlevelse, gemensamt samtal och reflektion samt inte minst utrymme för den andliga dimensionen. I bibliodramat hittade jag ännu en tilltalande metod som bygger på psykodramats verkningsfulla arbetssätt. Psykodramat utgör ju en av bibliodramats inspirationskällor. Framför allt tilltalades jag av att bibliodrama öppnar för ett nytt sätt att arbeta med och uppleva Bibelns texter som alltid spelat stor roll i mitt liv.

Hur går det till? 
Bibliodrama görs i en grupp på 8 – 12 personer i ett rum med fri golvyta. De enda möbler som finns är de stolar som används i återkommande cirkelsittningar. I inledningsfasen har man oftast en runda, där deltagarna kort och fritt delar med sig vad som rör sig inom dem just nu. Bibeltexten läses gemensamt. Den utgör centrum i det bibliodramatiska arbetet och till den återvänder man om och om igen. För att tränga djupare in i texten får gruppen gå in i olika övningar, enskilt, i par eller i mindre grupper. De äger rum på golvet och bygger ofta på handling, rörelse och gestaltning i rummet. Pedagogiken bygger i stor utsträckning på att utforska den kunskap och vishet som vi har i kroppen samt användningen av olika skapande uttrycksformer. Under arbetets gång delar deltagarna med sig av upplevelser och insikter, ofta i form av en runda. Ofta, men inte alltid, avslutas arbetet med en improviserad dramatisering av hela texten och kallas då Det stora spelet.

Arbetssättet är processorienterat och bygger på vad som händer i grupprocessens olika faser. Den fysiska uppvärmningen är viktig, särskilt i början av gruppens arbete. Den syftar till att få igång kroppen och fantasin, frigöra spontaniteten, bygga upp ett positivt gruppklimat samt skapa interaktion mellan deltagarna. Allt detta bidrar till att skapa trygghet i gruppen, vilket är nödvändigt för ett gemensamt fritt skapande. I ett processorienterat arbetssätt kan överraskande saker hända. Därför behövs en hållande yttre ram. Den utgörs bland annat av en ritual som bygger på rundans pedagogik samt ramar i tid och rum. Tiden är en betydelsefull faktor och ett fullt bibliodramapass bör vara minst tre timmar, men gärna i flera dagar. Man bör vara två ledare som jobbar som ett team. Minst en av dem bör ha teologisk kompetens. Ledarrollen i bibliodrama är tydlig men inte auktoritär.

Bibelns koinonia
Vad är det då som gör att många människor tilltalas så starkt av bibliodrama? Många med mig har upplevt att bibliodrama innehåller en mångfald infallsvinklar som skapar förutsättningar för ett  lärande på djupet i en kärleksfull och tillåtande miljö. Ja, man kan faktiskt beskriva det som en verklig upplevelse av Bibelns koinonia. Människor i dag uppskattar kanske främst bibliodramats öppenhet. Det erbjuder inga färdiga lösningar utan tillåter människor att fritt utforska bibeltexterna mot bakgrund av sitt eget liv och sina egna erfarenheter. På så vis uppstår en kraftfull dialog mellan bibeltexten och den egna verkligheten. Denna inre spegling kan bli så stark att man kan uppleva en transformation, det vill säga en påverkan som varaktigt förändrar ens sätt att se på tillvaron. Om man vill, kan man uttrycka det som ett möte med en andlig verklighet, eller att få syn på livets helighet och gudomliga ursprung. Bibliodrama är i stor utsträckning tolkningens drama inom gruppen och inom individen själv.  På det sättet är varje bibliodrama unikt.

Metoden är teologi
Bibliodramat har både judiska och kristna rötter och kan även användas på ett icke-konfessionellt sätt.  Ekumeniken har därför en självklar plats inom bibliodramarörelsen, både internationellt och i vårt land. Bibeltexten som sådan är det som förenar och viljan att utsätta sig för dess sprängkraft tillsammans med andra människor i en grupp. Det betyder inte att bibliodramat inte förmedlar ett teologiskt innehåll. Snarare finns teologin inbäddad i själva metoden med dess tillit till bibelordet, dess respekt för den enskilda människans erfarenhet och frihet att tänka och skapa själv samt tilltron till att omvälvande saker kan ske mellan människor som möts på ett kärleksfullt sätt. De skapande metoderna hör ihop med synen på människan som tänkande, kännande, handlande och skapande varelse, Guds medskapare och medskapare av samhället. I bibliodrama betonas leken på fullaste allvar, skönheten och festen, eller ”celebration of life” som man säger på engelska. Tystnad och ordlöshet spelar stor roll liksom samtal och gemensam reflektion kring frågor som väckts av arbetet med bibeltexten.

Bibliodramaledarutbildning
Bibliodrama är en kraftfull metod som kan väcka mycket känslor. Om man vill använda sig av metoden behöver man veta vad man gör, framför allt hur man på ett tryggt sätt leder en skapande process. På Lidingö folkhögskola, som utgör ett centrum för bibliodrama i Sverige, startar hösten 2011 den fjärde bibliodramaledarutbildningen. Ledare är Lotta Geisler och Lars-Gunnar Skogar.

Birgitta Walldén, är diplomerad bibliodramaledare, diplomerad psykodramatiker, fil kand och utbildad lärare i svenska/religionskunskap.