Bibliodrama som process

I samband med Bibliodramasymposium 2013 skedde den svenska releasen av hela boken Bibliodrama som process. Leda och handleda. Därmed är den första handboken på svenska för arbete med bibliodrama komplett.

Red: Else Natalie Warns
Övriga författare: Andrea Brandhorst, Heinz-Hermann Brandhorst och Heinrich Fallner
Översättning: Rune Larsson, Birgitta Walldén (Del 1) och Lotta Geisler.
Utgiven av Utbildningscentrum Lidingö, nov 2013, ISBN 9789174632217

Bibliodrama som process. Leda och handleda (baksidestext)BSP framsida
Bibliodrama är en inbjudan att undersöka en bibeltext med alla sinnen, med hela kroppen. Ett kreativt arbetssätt som aktualiserar Bibelns gamla berättelser in i nutiden både på individ- och samhällsnivå, i skärningspunkten mellan tradition och förnyelse. Arbetssättet är användbart för olika åldrar både i församlingsarbete, kyrklig utbildning och skola.

Med Bibliodrama som process presenteras för första gången på svenska en handbok för arbete med Bibliodrama. Denna handbok vänder sig till alla som arbetar med religions- och bibelpedagogik i olika sammanhang: församlingspedagoger, konfirmandmedarbetare, präster, pastorer, diakoner, lärare vid kyrkliga utbildningar och religionslärare i skolan.

Bibliodrama som process är en frukt av bibliodramarörelsens utveckling i Tyskland från 1970-talet och framåt. Boken ger en informativ och konkret inblick i Bibliodramats teori och praktik. Den innehåller en översikt över Bibliodramats estetiska och kroppsliga dimensioner, dess processorienterade arbetssätt samt dess nära samband med exegetik och hermeneutik. Bibliodrama som pocess är därför ett utmärkt hjälpmedel för den som vill fördjupa sina kunskaper i processorienterat religionspedagogiskt arbete.

Översättningen har gjorts utifrån den tredje reviderade utgåvan (2012).

Beställning
Boken kan beställas från olika online-bokhandlar.

www.bokus.com –  335 kr inkl moms
www.cdon.com –  275 kr inkl moms (anger tyvärr fel namn på redaktören)

Gå gärna in och skriv omdömen eller gilla den! Det påverkar spridningen av boken utanför Bibliodramasällskapet i Sverige.

INNEHÅLL 

Förord till den svenska utgåvan 2012 – Lotta Geisler och Torbjörn Bådagård

Förord till första tyska upplagan 1994 – Gerhard Marcel Martin
”I detta arbete har impulser från teater, dramapedagogik och religionspedagogik, gruppdynamik och handledarskap, från exegetisk och systematisk teologi inte bara lagts sida vid sida – de har också transponerats och integrerats in i den process som Bibliodramat genomgår.”

Kap 1. Bibliodramats estetiska dimension – Else Natalie Warns
”Förkroppsligande, närvarogörande, förtätning och självförtydligande beskriver det karakteristiska för Bibliodrama, nämligen den fördjupande innebörden i den sceniska dimensionen.”

Kap 2. Bibliodramats kroppsliga dimension – Andrea Brandhorst
”När jag går in i kroppshållning, rörelse- och relationsmönster hos en biblisk person, kan jag på ett intensivare sätt leva mig in i personens belägenhet och samtidigt upptäcka/återuppleva nya eller sedan gammalt förtrogna känslofragment hos mig själv. På det viset uppstår en levande, existentiell beröring mellan text och deltagare.”

Kap 3. Bibliodramat som processorienterat koncept – Heinrich Fallner
”Bibeln berättar med utgångspunkt från existentiella situationer och in i existentiella situationer. För Bibliodrama är texten själva rummet, ytan och ramen för mötesprocessen med det egna jaget och andra människor.”

Kap 4. Bibliodrama – hermeneutik och teologi – Eberhard Warns
”Genom beröringen av en biblisk text möjliggör Bibliodrama ett möte med episoder ur den egna levnadshistorien, samtidigt som det erbjuder möjligheten till ett utbyte mellan gruppens medlemmar kring erfarenheter av tvivel, tro och förståelse. Det blir möjligt att förmedla erfarenheter, och i Bibliodrama tas dessa emot av andra människor.”

”I Bibliodrama ligger [..] betoningen både på den kreativa skaparprocessen och de erfarenheter som följer med den och på resultatet eller objektet för gestaltningen. Mötet mellan det man själv skapat och utbytet i gruppen, och i synnerhet upplevelsen av skillnaden i personlig gestaltning och uppfattning, leder till att den egna förståelsen vidgas.”

Kap 5: Textorientering och samhällsrelation i församling- och relgionspedagogiskt orienterat Bibliodrama – Heinz-Hermann Brandhorst
”Bibliodrama kan enligt min erfarenhet vara en möjlighet att genom Bibeln vitalisera vår spiritualitet, på ett långtgående sätt befria våra teologiska föreställningar från varje form av apatisk likgiltighet inför dem som lider under orättfärdighet, våld och miljöförstöring, och att aktivera den egna handlingsförmågan. Bibliodrama kan alltså ge ett konstruktivt bidrag till det ekumeniska arbetet för rättvisa, fred och skapelsens integritet.”

”För mig är Bibliodrama ett slags ”evangeliets fria lärohus”, där man på ett konkret, livspåverkande och samhällskritiskt sätt kan bedriva teologi, och vars helande, befriande och kritiska resultat kan leda till att Jesus-gemenskapens tro och praxis i biblisk mening kan förnyas och uppbyggas i riktning mot den ekumeniska rörelsen för rättvisa, fred och skapelsens integritet.”

Kap 6. Projektarbete med element i Bibliodrama – Else Natalie Warns, Uwe Beermann, Andrea Brandhorst

Kap 7. Bibliodrama dess grunder och kompetensutveckling – Andrea Brandhorst, Heinz-Hermann Brandhorst, Heinrich Fallner, Else Natalie Warns, Annne Held, Annegret Möser

Kap 8. Bibliodrama i samspel  – Wolfgang Wesenberg med flera

Kap 9. Sällskapet för Bibliodrama och bibliodramarörelsen – Wolfgang Wesenberg

Utbildningsriktlinjer

Efterord till första tyska upplagan – Wolfgang Wesenberg

Förlaget: BoD

Register över bibelställen
Litteratur
Författare

2013-12-03

Hemsidan senast uppdaterad: 23-02-2015 14:22 | Copyright © 2015, bibliodrama.se | Denna