Bibliodramats rötter och dess särskilda intresse för texten

Gerhard Marcel Martin

(Artikeln är hämtad ur Krondorfer, Björn [red], Body and Bible. Interpreting and Experiencing Biblical Narratives. Trinity Press International, 1992. Översättning Birgitta Walldén. Artikeln behandlar bland annat bibliodramats ursprung, dess utövning i Tyskland, kroppsövningar i bibliodrama samt lingvistisk analys av en bibeltext.)

Gerhard Marcel Martin (född 1942 i Düsseldorf) har verkat som professor i praktisk teologi vid Marburguniversitetet, Tyskland (1982-2007) och är sedan 1999 universitetets kaplan. Professor Martin tog sin teologie doktorsexamen vid universitetet i Tübingen 1973 med professor Jörgen Moltmann som handledare. 1973-74 bodde han i New York och studerade där “rörelsens konst” hos dansaren Katya Delakova. Han prästvigdes 1976. Sedan 1977 har han tillsammans med andra, skådespelare, psykologer, lärare och teologer, medverkat till att utveckla bibliodrama som ett holistisk och mångdimensionellt sätt att närma sig bibliska texter. Under åren 2006-2008 var han gästprofessor vid det buddhistiska Otaniuniversitetet i Kyoto, Japan, och har utvecklat en särskild form av bibliodrama kring buddhistiska texter, sutradrama. Professor Martin har skrivit en mångfald böcker om konst, apokalyptisk teologi, Thomasevangeliet, djuppsykologi, andlighet och interreligiös dialog. Hans mest kända verk om bibliodrama är Sachbuch Bibliodrama, Kohlhammer, Stuttgart 1995, ny upplaga 2001.

Gerhard Marcel Martin har ofta deltagit i och även medverkat vid Europeiska Bibliodramanätverkets årliga kongresser. I dec 2010 var han föreläsare vid symposiet och ledde workshopen vid Utbildningscentrum Lidingös årliga bibliodramaseminarium. Under vidareutbildningen av bibliodramaledare i Hannover 2012 ledde han en uppskattad tredagars workshop kring bibliodrama.

>>Läs artikeln G M Martin, Bibliodramats rötter och dess särskilda intresse för texten

Fördjupningsartikel till Handbok i bibliodrama. När ord möter liv.
Argument förlag, www.argument.se