Verksamhetsplan för Bibliodramasällskapet i Sverige 2021-2022

Prioriterat arbete kommande år är både kontinuerligt och långsiktigt.

Kontinuerligt arbete

 • -Utökade Insatser för medlemsrekrytering och medlemsvård.
 • -Information till medlemmarna genom medlemsbrev
 • -Information till intresserade och medlemmar genom hemsidan bibliodrama.se, Facebook och Instagram.

Samverkan

 • Uppmuntra medlemmar till
 • -att delta i Bibliodrama-arrangemang och Bibliodramautbildningar
 • -att dela erfarenheter på hemsidan bibliodrama.se, Facebook och Instagram
 • -att använda och informera om Handbok i bibliodrama
 • -att möjliggöra internationell medverkan och tolkning vid Svenska konferenser
 • med Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan m.fl.
 • med studieförbunden Bilda och Sensus utifrån vårt samverkansavtal. 
 • med folkhögskolor

 • Vi vill uppmuntra till Bibliologens utveckling och stötta utbildning av bibliologledare i Sverige.
 • Öka vår närvaro på de digitala plattformarna hemsidan bibliodrama.se, Facebook,
 • Instagram med nya artiklar och fortlöpande dokumentation av erfarenheter från det
 • Bibliodramaarbete som bedrivs i olika delar av landet och på olika håll i Europa.
 • Vidareutveckla Bibliodrama i digitala medier genom att erbjuda nätbaserade
 • -Bibliodrama över kortare och längre tid, planering, handledning, processgenomgång
 • samt utveckla nya former för bibliodramats gestaltning i vår tid.
 • Långsiktigt utvecklingsarbete
 • -Vidareutveckla Bibliodrama som ett redskap för dialog inom olika områden, till exempel
 • interreligiös dialog, konfirmandarbete, pilgrimsvandring, katekumenatet, frälsarkransen,
 • bibelfigurer, integrationsarbete i församlingar, genom utbyte med kultursektorn, resor
 • med Bibliodrama samt att skapa möjligheter att erbjuda Bibliodrama för personer med
 • olika funktionsnedsättningar.
 • I samband med Svenska Bibelsällskapets nyöversättning av NT vill vi utforska hur
 • Bibliodrama skulle kunna bidra till intresse för Bibelns texter.
 • Söka bidrag till Bibliodramasällskapets verksamhet, i första hand till projekt.

Tagit vid årsmötet 2021